Vogelvereniging
"Ons Genoegen Didam"

Privacy beleid

Vogelvereniging Ons Genoegen Didam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam"
http://www.vvonsgenoegendidam.nl
info@vvonsgenoegendidam.nl


Verwerking van persoonsgegevens
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geinteresseerden. Indien je lid wordt van Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" of om een andere reden persoonsgegevens aan Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerking.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige gegevens vertrekt per contactformulier, e-mail, telefoon of anders
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@vvonsgenoegendidam.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Voor de interne administratieve handelingen t.b.v. de leden-, en contributie administratie en het doorgeven van mutaties hiervan.
- U te kunnen informeren over onze diensten, informatie over het lidmaatschap, tentoonstellingen, en andere activiteiten.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Delen van persoonsgegevens met derden
Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vogelvereniging Ons Genoegen Didam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vvonsgenoegendidam.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Vogelvereniging "Ons Genoegen Didam" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vvonsgenoegendidam.nl

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. De wijzigingen zullen wij hier publiceren.

 

 

 

 

 

 

schelpen

schelpen

De Norwich

Design: Tamara Witjes, Nathalie Geurts                                                         © www.vvonsgenoegendidam.nl